Zwroty i Reklamacje

Firma: HYDROP Knyż Robert

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent M.St. Warszawy Numer w rejestrze: 114381

Adres przedsiębiorstwa: HYDROP Robert Knyż, Płochocińska 161, 03-044 Warszawa

Adres korespondencyjny do reklamacji: HYDROP Robert Knyż, Płochocińska 161, 03-044 Warszawa

adres E-Mail: sklep@koszykhydraulika.pl

Opis procedury reklamacji:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:

sklep@koszykhydraulika.pl

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący(konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności, poza kosztami przesyłki jeżeli Kupujący wybrał inną niż proponowaną najtańszą formę dostarczenia towaru.

W wypadku zwrotu zakupionego towaru koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

 

Aby odstąpić od umowy Kupujący winien wypełnić oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@koszykhydraulika.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego dokumentu. 

 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:     –

sklep@koszykhydraulika.pl
koszykhydraulika.pl
ul. Płochocińska 161, 03-044 Warszawa
HYDROP ROBERT KNYŻ

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)     –

 

 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Zobowiązujemy się do dostarczenia Kupującemu towaru pełnowartościowego nie posiadającego wad.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.